Nơi lưu giữ khoảng khắc

Chúng tôi kể cho bạn những câu chuyện bằng hình ảnh thực tế trong nhiều năm xây dựng và phát triển của Capital House. Mỗi khoảng khắc được lưu giữ đều là những dấu mốc đẹp trong quá trình 17 năm vừa qua.

Thư viện ảnh

EcoCity Premia
Team Building 2020

Thư viện ấn phẩm

Ecolife – Ấn phẩm tháng 11

Ấn phẩm tháng 10

Ấn phẩm tháng 9

Ecolife – Ấn phẩm tháng 8

Ấn phẩm tháng 7

Ấn phẩm tháng 6

Video của Capital House